Regulamin zawodników i uczestników zajęć Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN:
 
 

Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach.

O usprawiedliwionych nieobecnościach zawodnicy informują trenera.

Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zaleceń i zasad ustalonych przez trenerów i opiekunów.

Wymagane jest odpowiednie zachowanie, które w szczególności ma wpływ na całokształt postawy uczestnika zajęć i reprezentowanie Klubu.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania godnych karateka ujętych w Etykiecie Dojo.

Podczas wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Klub obowiązują zasady wzajemnego szacunku.

Ostateczną decyzję o uczestnictwie zawodnika w zawodach podejmuje trener na podstawie oceny zaangażowania, aktywności i obecności na treningach, rangi zbliżającego się turnieju, postępu szkoleniowego i postawy poza zajęciami, która ma szczególny wpływ na godne reprezentowanie Klubu.

Za nie przestrzeganie zasad ustalonych przez trenerów i złamanie regulaminów uczestnik zajęć może być zawieszony w prawach zawodniczych lub usunięty z Klubu.

O sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie ostateczną decyzje podejmuje trener.

 

   

 

 
 
 

 

 
© KSW KYOKUSHIN